Pedagog szkolny / pedagog specjalny

dr Jolanta Latacz

Godziny pracy pedagoga:

Pedagog jest w szkole osobą współpracującą z nauczycielami, dyrekcją, pracownikami niepedagogicznymi i rodzicami na rzecz i w interesie uczniów. Wspiera wszystkich, prowadzi mediacje, pomaga przyjrzeć się trudnościom, ale i możliwościom.

 

Psycholog szkolny

mgr Katarzyna Sukienik 

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

• Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
• Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
• Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
• Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
• Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
• Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
• Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

• Rodzicami,
• Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
• Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
• Poradniami Specjalistycznymi,
• innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!
Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

• nie radzisz sobie z nauką,
• ktoś narusza Twoje prawa,
• ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc,
• potrzebujesz pomocy i rady,
• chcesz po prostu z kimś porozmawiać,
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
• chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:

• niepokoi Cię zachowanie dziecka,
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się,
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjac,
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
• masz pytanie i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc.

Mam problem... Gdzie szukać pomocy?

800 12 12 12

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznik Praw Dziecka

116 111

Telefon zaufania dla dzieci i młodziezy

800 080 222

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli

801 120 002

Ogólnopolski telefon ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

801 615 005

Zagrożenia w InternecieDyżurnet.pl

Pamiętaj, nie jesteś sam!

SMS RADZIONKÓW im. Antoniego Piechniczka

TUTAJ SPEŁNIAMY TWOJE MARZENIA

Skip to content