Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o zasadach przetwarzania twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków reprezentowany przez Dyrektora, mający swoją siedzibę przy ul. ks. dr Józefa Knosały 113, 41-922 Radzionków, tel. 32 307 50 92, e-mail: smsradzionkow.szkola@gmail.com.

Kto jest inspektorem ochrony danych osobowych?

Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Przemysław Kawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email szkoły: smsradzionkow.szkola@gmail.com lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@csw.edu.pl.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane zebrane za pośrednictwem strony internetowej?

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis w celu:
• pomiary statystyczne – chcemy wiedzieć ile osób odwiedza naszą stronę
• marketing – chcemy dostarczać Ci lepiej dopasowane treści reklamowe
• do świadczenia usług drogą elektroniczną – chcemy udostępniać Ci coraz lepsze usługi
• poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
• wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom
• formularz kontaktowy – chcemy również ułatwić kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.
• przyjmowanie i realizacja zamówień

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony zespołu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
• publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
• nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
• czas nadejścia zapytania,
• pierwszy wiersz żądania HTTP,
• kod odpowiedzi HTTP,
• liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę zespołu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach UODO nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Na stronie zespołu okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną zespołu powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

1. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych zbieranych za pomocą strony internetowej jest art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 RODO, czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych powyżej.
2. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych zbieranych za pomocą formularza zamówienia dostępnego w sklepie jest art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia 2016/679 RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

1. Dane osobowe będziemy przetwarzać w tym przechowywać przez okres obowiązywania zgody w zakresie danych przetwarzanych na jej podstawie. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego ich usunięcia po ustaniu celu przetwarzania w ramach, którego zostały zebrane.
2. Dane osobowe zgromadzone w związku z przyjmowaniem zamówień w sklepie będziemy przetwarzać w tym przechowywać przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zamówienia.

Komu możemy przekazywać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem mogą to być podmioty przetwarzające dane na zlecenie np: firmy zajmujące się marketingiem lub podwykonawcy usług. Twoje dane mogą być też udostępnione organom prawa o ile otrzymamy stosowną notę prawną.

Twoje prawa w stosunku do danych osobowych?

Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.

Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, natomiast wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „kontakt”.

Jak możesz skorzystać z przysługujących Ci praw?

W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 – 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO oraz usprawnienia komunikacji w zakresie:
1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę;
2. Prawa do sprostowania danych;
3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
4. Prawa do ograniczenia przetwarzania;
5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub
art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany;
6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu.

Prosimy o złożenie odpowiednich wniosków.
1. Wniosek o uzyskanie informacji lub kopii danych osobowych art. 15 RODO
2. Wniosek o realizację praw z zakresu danych osobowych art. 16-22 RODO


Wnioski są dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków mający swoją siedzibę przy ul. ks. dr Józefa Knosały 113 41-922 Radzionków. Wypełniony wniosek prosimy przesyłać na adres e-mail: smsradzionkow.szkola@gmail.com lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie jednostki.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku
z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć
o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

Skip to content