REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SMS RADZIONKÓW

 1. I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. 1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawą, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.smsradzionkow.pl/sklep
  1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.smsradzionkow.pl/sklep, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
  1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem podmiotu SMS Radzionków., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  1.7.Umowa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 za zm.);
  1.8.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  1.9.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  1.10.Towar spersonalizowany – towar dedykowany dla konkretnej osoby, oznaczony wybranym numerem

II. Postanowienia Ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.smsradzionkow.pl/sklep
2.2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.smsradzionkow.pl/sklep, prowadzony jest przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków wchodzący w skład Stowarzyszenia SMS Radzionków, ul. Knosały 113, 41-922 Radzionków, NIP 6452551546 | KRS 0000679755 | REGON 367341640 tel. 32 307 50 92 e-mail: sekretariat@smsradzionkow.pl
2.4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

 1. a)  Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. b) Zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. c)  Warunki i zasady składnia drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. d)  Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.smsradzionkow.pl/sklep oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

 

III. Warunki uczestnictwa w zakupach

3.1. Aby dokonać zakupów Klient powinien dokonać zakupu (bez konieczności rejestracji) w Sklepie internetowym.
3.2. Zakup następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie: www.smsradzionkow.pl/sklep
3.3. Warunkiem zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) Podał w trakcie zakupu w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
c) Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków oraz Stowarzyszenia SMS Radzionków.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnego zakupu bez uprzedniej zgody Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a)    Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b)    Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c)     Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
d)    Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków w tym Stowarzyszenia SMS Radzionków.
e)    Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

.

IV. Warunki uczestnictwa w zakupach

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.smsradzionkow.pl/sklep, dokonać wyboru produktu(ów), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostaje podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące:
a) Przedmiotu zamówienia;
b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) Wybranej metody płatności
d) Wybranego sposobu dostawy
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.smsradzionkow.pl/sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4.8
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa i finalizacja zakupu

5.1. Reazlizacja zamówienia odbywa się w budynku szkoły w godzinach pracy magazynu.
5.2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o dokonanej płatności (przelew, płatności elektroniczne)
5.3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia wraz ze specyfikacją Zamówienia.
Na życzenie klienta możemy wystawić rachunek potwierdzający zapłatę.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie zwykłym przelewem bankowym
na konto:……………..
6.3. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się bezpośrednio po wysłaniu potwierdzenia przelewu na adres sklep@smsradzionkow.pl oraz po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (nie dotyczy towaru spersonalizowanego), bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków,
ul. Knosały 113, 41-922 Radzionków lub e-mail: sekretariat@smsradzionkow.pl
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło odebranie towaru.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków, ul. Knosały 113, 41-922 Radzionków
7.4. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób i oddany do magazynu w godzinach jego pracy. Po pozytywnej weryfikacji stanu zamówionego towaru następuje zwrot opłaty w terminie do 7 dni.
7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność
z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Umową o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sekretariat@smsradzionkow.pl zobowiązuje
się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać
pisemnie na adres e-mail: sekretariat@smsradzionkow.pl przy użyciu formularza kontaktowego: www.smsradzionkow.pl/sklep lub pod nr telefonu: 32 307 50 92

X. Przetwarzanie danych osobowych

10.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków reprezentowany przez Dyrektora, mający swoją siedzibę przy ul. Knosały 113, 41-922 Radzionków, tel. 32 307 50 92, e-mail: smsradzionkow.szkola@gmail.com;
10.2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: iod@csw.edu.pl;
10.3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przyjęcie oraz realizacja zamówienia towaru.
10.4. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych zbieranych za pomocą formularza zamówienia dostępnego w sklepie jest art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia 2016/679 RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
10.5. Dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
10.6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
10.7. Dane osobowe zgromadzone w związku z przyjmowaniem zamówień w sklepie będziemy przetwarzać w tym przechowywać przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zamówienia.
10.8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
10.9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10.10. Podanie przez danych osobowych jest niezbędne do dokonania zakupu towaru, odmowa podania danych uniemożliwi Pani/Panu dokonanie zakupu towaru;
10.11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przy realizacji naboru pracowników.

XI. Postanowienie końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego Radzionków a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
11.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu www.smsradzionkow.pl/sklep

Skip to content